zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Realizacja projektu w ramach PROW 2007-2013

W poniedziałek 20 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach na realizację projektu „Budowa wiejskiej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mońki wraz z przyzagrodową oczyszczalnią ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach”. Projekt będzie realizowany w ramach Programu, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Mońki poprzez budowę wodociągów wiejskich i przyzagrodowej oczyszczalni ścieków. W ramach projektu zostaną wykonane brakujące odcinki wodociągów w miejscowościach Znoski-Kuczyn; Dziękonie-Czekołdy-Zalesie-Boguszewo; Dziękonie-Lewonie-Boguszewo; Zblutowo-Sobieski; Niewiarowo [ Gmina Trzcianne ] oraz wybudowana biologiczna oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Kuleszach. W wyniku realizacji projektu cały teren Gminy Mońki zostanie objęty siecią wodociągową zasilaną z dwóch ujęć miejskich. Pozwoli to na wyłączenie z eksploatacji istniejących ujęć wiejskich w Boguszewie, Rybakach i Sikorach. Całkowita wartość projektu to 4.640.083,82 zł, z czego dofinansowanie wyniesie do 75 % kosztów kwalifikowanych tj. 2.829.319,00 zł. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji projektu nastąpi w roku 2013.