zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

ZP/11/2017 Mońki: 12.12.2017 r.

DOSTAWA HURTOWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO ZBIORNIKA ZLOKALIZOWANEGO NA STACJI PALIW W MOŃKACH, BĘDĄCĄ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W MOŃKACH SP. Z O.OZamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o

ul. Kolejowa 21 19-100 Mońki, woj. Podlaskie, Tel/fax: 85  716 27 64, email: zgkimmonki@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej (URL): www.zgkimmonki.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:

Izabela Bobrowska – Tel: 85 716 26 63

Bogdan Miękisz – Tel: 85 716 24 14

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego

I.4) KOMUNIKACJA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkimmonki.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca;

Adres: ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Mońkach, będącą własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. zo.o.

II.2.) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług i robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Mońkach będącą własnością ZGKiM Mońki sp. z o.o w Mońkach, przez okres 24 miesięcy: 1. Olej napędowy - 120.000 litrów, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2016 r. ( Dz.U. 2015, poz. 1680 ) – zgodnie z Drukiem nr 1 – formularz ofertowy i projektem umowy, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

2. Wielkość dostaw wynosi jednorazowo od 2000 do 5000 litrów.

II. 5) Główny kod CPV: 09.13.41.00-8 – Olej napędowy

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 24

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest uprawniony do obrotu paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne. Ocena spełnienia warunków udziału będzie dokonywana metodą spełnia lub nie spełnia w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunków udziału oraz potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

 • Zawiadomienie o wyborze oferty

  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

  Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie

  III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

  a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 21ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

  III. 5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  a) potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje –Oświadczenie Druk nr 2a

  III. 5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie ma

  III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

  III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3)-III.6)

  a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów .

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) OPIS

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

  IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

  IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

  IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

  Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

  IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

  IV.1.8) Aukcja elektroniczna

  Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem: nie  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

  IV.2.2) Kryteria

  Cena – 100%

  IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie

  IV.5) ZMIANA UMOWY

  Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

  IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20.12.2017, godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp.zo.o, ul. Kolejowa 21, sekretariat, I piętro, pokój 106.

  Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

  Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

  IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.6.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  IV. 6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

 • Lista dokumentów związanych z tym przetargiem

  1. SIWZ z załącznikami
  2. Zawiadomienie o wyborze oferty

  Publikacja: 21:55 12.12.2017r.  Aktualizacja: 20:15 20.12.2017r.