zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

ZP/1/2018 Mońki: 20.11.2018OGŁOSZENIE

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJZamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp.zo.o

ul. Kolejowa 21 19-100 Mońki, woj. Podlaskie, Tel/fax: 085  716 27 64, email: zgkimmonki@poczta.onet.pl

Adres strony internetowej (URL): www.zgkimmonki.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:

Izabela Bobrowska – Tel: 85 716 26 63

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego

I.4) KOMUNIKACJA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkimmonki.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak

Inny sposób: za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca;

Adres: ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1.) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. zo.o.

II.2.) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług i robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. zo.o w okresie od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku. Łączna ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną – 24 szt. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg stawki wskazanej w ofercie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wykazem punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 2 do SIWZ. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 1 001,728 MWh.

II. 5) Główny kod CPV:

09300000 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09310000 - Elektryczność

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 12

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający żąda by Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 5 pkt 21ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III. 5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  1. Odpis z właściwego rejestru z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną prze Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III. 5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie ma

III. 6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W PKT III.3)-III.6)

a) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów .

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie

IV. 1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

IV. 1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem: nieIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Cena – 100%

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): tak

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 29.11.2018 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp.zo.o, ul. Kolejowa 21, sekretariat, I piętro, pokój 106.

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.6.4) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV. 6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie

Lista dokumentów związanych z tym przetargiem

  1. SIWZ dostawa energii elektrycznej
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy z załącznikami
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy
  5. Odpowiedź na zapytania
  6. Informacja z otwarcia ofert
  7. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Publikacja: 19:37 20.11.2018r.
Aktualizacja 1: 15:52 27.11.2018r.
Aktualizacja 2: 09:17 30.11.2018r.