zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
ZBI??RKA POPIO?U - lipiec 2017 roku.


Informujemy iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki w miesiącu lipcu 2017 roku będzie prowadzona dodatkowa selektywna zbiórka popiołu z palenisk domowych w terminie odbioru worków z odpadami segregowanymi.
W okresie od 1 września 2017 roku do 30 kwietnia 2018 roku zbiórka popiołu z palenisk domowych prowadzona będzie zgodnie z harmonogramem.

Popiół z palenisk domowych należy gromadzić w sposób selektywny, to znaczy że nie może być wrzucany do pojemnika z innymi odpadami zmieszanymi. Umieszczenie popiołu w pojemniku na odpady zmieszane będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów
niesegregowanych.


POPI??? ODBIERANY B?DZIE WY??CZNIE
W WORKACH BEZBARWNYCH Z NAPISEM ??POPI????


Istnieje również możliwość przekazania popiołu poza harmonogramem poprzez dostarczenie worków do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ] ul. Kolejowa 21.