zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
tel. 85 716 26 63, fax. 85 716 27 64

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej w tym:

  • administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własność Gminy Mońki i wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Mońki;
  • reprezentuje Gminę Mońki jako właściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
  • administruje i zarządza budynkami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych na terenie Powiatu Monieckiego;
  • administruje komunalnymi gruntami zabudowanymi i niezabudowanymi przyległymi do administrowanych i zarządzanych nieruchomości budynkowych;
  • prowadzi bieżące utrzymanie, remonty i inwestycje związane z przekazanym w zarząd i administrację powierzonym mieniem komunalnym i wspólnot mieszkaniowych;
  • zleca odpłatne usługi remontowo - budowlane i inne związane z eksploatacją lokali komunalnych;
  • prowadzi rozliczanie i windykację należności czynszowych i opłat eksploatacyjnych.