zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
INFORMACJA o otwarciu Targowiska Miejskiego w Mo??kach

Od dnia 22 kwietnia [ ??roda ] wznawiamy funkcjonowanie Targowiska Miejskiego w Mo??kach przy ul. Kolejowej. Handel odbywa? si? b?dzie przy ograniczeniach wynikaj?cych z obostrze?? dotycz?cych panuj?cej epidemii w tym:

  1. Obowi?zkowym stosowaniu r?kawiczek jednorazowych.

  2. Przeprowadzaniu dezynfekcji r?k przed wej??ciem na teren Targowiska.

  3. Obowi?zkowym stosowaniu maseczek ochronnych zakrywaj?cych usta i nos.

  4. Zachowania bezpiecznej odleg??o??? klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca [ min. 2,0 metry ].

  5. Stosowania bezwzgl?dnej zasady maksymalnie 3 osoby przy stoisku/straganie z zachowaniem bezpiecznej odleg??o??ci [ min. 2,0 metry ].

Ponadto:

  1. Wej??cie na teren Targowiska Miejskiego b?dzie mo??liwe wy???cznie od ul. Kolejowej.

  2. Liczba os??b przebywaj?cych na Targowisku Miejskim nie mo??e by? wi?ksza ni?? trzykrotno??? liczby punkt??w handlowych.

  3. Sprzedaj?cy i osoby kupuj?ce zapewniaj? we w??asnym zakresie ??rodki ochrony osobistej [ r?kawiczki jednorazowe, maseczki ochronne, p??yn dezynfekcyjny ].

Kontrol? nad funkcjonowaniem Targowiska i przestrzeganiem wprowadzonych obostrze?? sprawowa? b?d? pracownicy Sp????ki wraz ze s??u??bami porz?dkowymi.

Prosimy o stosowanie si? do zalece?? obs??ugi Targowiska.

W przypadku nie dostosowania si? do w/w wytycznych Administrator Targowiska Miejskiego w Mo??kach b?dzie zmuszony do zamkni?cia targowiska b?d?? ograniczenia jego funkcjonowania.

doc

Powy??sza tre??? w wersji pdf

  • Brak aktualnych ofert