zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
INFORMACJA o otwarciu Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

Informujemy i?? od dnia 12 maja 2020 roku [ wtorek ] wznawiamy funkcjonowanie
Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych [ PSZOK ] przy ul. Kolejowej 21 w Mo??kach.


Korzystanie z PSZOK-u odbywa? si? b?dzie przy ograniczeniach wynikaj?cych z obostrze?? dotycz?cych panuj?cej epidemii w tym:
1. Obowi?zkowym stosowaniu r?kawiczek jednorazowych.
2. Obowi?zkowym stosowaniu maseczek ochronnych zakrywaj?cych usta i nos.
3. Zachowania bezpiecznej odleg??o??? pomi?dzy osobami [ min. 2,0 metry ].
Ponadto:
1. Na terenie PSZOK-u mo??e znajdowa? si? jednocze??nie do 5 os??b poza obs??ug? oraz do 3 pojazd??w.
2. Osoby korzystaj?ce z PSZOK-u zapewniaj? we w??asnym zakresie ??rodki ochrony osobistej [ r?kawiczki jednorazowe, maseczki ochronne ].
Prosimy o stosowanie si? do zalece?? obs??ugi PSZOK-u

Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych b?dzie dost?pny mieszka??com Miasta i Gminy Mo??ki na dotychczasowych zasadach tj. w godzinach 8.00 ?? 16.00 od wtorku do soboty. W poniedzia??ek Punkt b?dzie nieczynny.

doc  • Brak aktualnych ofert