zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OG?OSZENIE

Informujemy i?? zgodnie z decyzj? Dyrektora Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Bia??ymstoku, Pa??stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr BI.RET.070.482.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 roku zatwierdzaj?c? taryf? dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki na okres 3 lat, od dnia 18 maja 2020 roku zmianie ulegaj? wielko??ci cen i stawek op??at za odprowadzanie ??ciek??w. Stawki op??at za zaopatrzenie w wod? pozostaj? bez zmian.
Rodzaj cen i stawek op??at


Wielko??? cen i stawek op??at [ z??/m? ] od 18 maja 2020 roku


netto

Stawka podatku VAT


brutto

Kwota podatku VATCena wody za 1 m?


2,66


8 %2,87


0,21Cena us??ugi odprowadzania ??ciek??w za 1 m?4,79


8 %


5,17


0,38


Pliki do pobrania:
- Decyzja zatwierdzaj?ca taryf? na okres 3 lat
- Rodzaj i struktura taryfy


  • Brak aktualnych ofert