zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
E-faktura, przekazywanie stanu wodomierza

Informujemy i?? zosta??a uruchomiona mo??liwo??? przesy??ania faktur za us??ugi realizowane przez Sp????k? drog? elektroniczn?. Celem skorzystania z elektronicznej formy otrzymywania faktur nale??y wype??ni? O??wiadczenie o akceptacji faktur przesy??anych drog? elektroniczn? dost?pne na stronie Sp????ki w zak??adce e-faktury i dostarczy? do siedziby Sp????ki, ul. Kolejowa 21: osobi??cie,

drog? pocztow? lub drog? elektroniczn? na adres: zgkimmonki@poczta.onet.pl.

Ponadto informujemy i?? wprowadzili??my dodatkowe mo??liwo??ci podawania stanu wodomierza. Obecnie stan wodomierza mo??na przekaza?:

- telefonicznie nr 85 716 27 64 lub 734 134 239

- drog? elektroniczn? poprzez wys??anie formularza odczytu wodomierza lub jego skanu na adres: wodomierze@zgkimmonki.pl

- przesy??aj?c zdj?cie stanu wodomierza na nr tel. 734 134 239 lub adres wodomierze@zgkimmonki.pl z podaniem adresu [ ulica/miejscowo???, numer domu ]

Informacje dotycz?ce sposob??w przekazywania stanu wodomierza dost?pne s? w zak??adce: Przekazywanie stanu wodomierza.

Zach?camy do korzystania z e-faktury i dodatkowych sposob??w podawania stanu wodomierza.

Szczeg????owe informacje:

Wydzia?? Wodoci?g??w i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, 734 134 239, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl


  • Brak aktualnych ofert