zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o rozliczeniach za wod? i ??cieki - IV kwarta?? 2020 roku
W zwi?zku z pandemi? wirusa SARS-CoV-2 oraz zwi?zanym z tym wzrostem ilo??ci os??b zaka??onych oraz przebywaj?cych na kwarantannie lub izolacji domowej informujemy i??, w miesi?cu grudniu pracownicy Sp????ki nie b?d? dokonywa? bezpo??redniego odczytu wodomierzy.
Prosimy o zapoznanie si? z informacj? o sposobie przekazywania stanu wodomierzy oraz formy rozlicze?? za us??ugi wodno ?? kanalizacyjne za IV kwarta??.
Pliki do pobrania:
sposoby przekazywania stanu wodomierzy oraz formy rozlicze?? za us??ugi wodno ?? kanalizacyjne za IV kwarta??