zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Brak op??aty targowej w 2021 roku
Informujemy, i?? w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku na targowisku miejskim w Mo??kach nie b?dzie pobierana op??ata targowa. Z op??aty zwolnione s? osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo??ci prawnej. Podstaw? odst?pienia od poboru op??aty targowej jest art. 31zzm Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczeg??lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia??aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor??b zaka??nych oraz wywo??anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt??rych innych ustaw [ Dz.U. z 2020 roku, poz. 2255 ].

W przypadku pyta?? prosimy o kontakt:
Wydzia?? Oczyszczania i Zieleni ?? tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl