zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Przewozy autobusowe na terenie Gminy Mo??ki
Od dnia 18 stycznia 2021 roku na terenie Gminy Mo??ki b?d? kontynuowane przewozy autobusowe realizowane w oparciu o Fundusz rozwoju przewoz??w autobusowych o charakterze u??yteczno??ci publicznej, na podstawie umowy zawartej pomi?dzy Skarbem Pa??stwa - Wojewod? Podlaskim a Gmin? Mo??ki - Burmistrzem Moniek. Operatorem przewoz??w jest ZGKiM Mo??ki sp. z o.o.. W roku 2021 na terenie Gminy Mo??ki funkcjonowa? b?dzie 8 linii autobusowych obs??ugiwanych przez Sp????k?. Przystanek pocz?tkowy i ko??cowy ka??dej linii zlokalizowany jest przy Al. Niepodleg??o??ci ?? naprzeciwko budynku Przychodni w Mo??kach. Przewozy autobusowe wykonywane s? autobusami szkolnymi a ich cz?stotliwo??? [kursy poranne i popo??udniowe] umo??liwiaj? dojazd z terenu ca??ej Gminy Mo??ki. Autobusy realizuj?ce przewozy kursuj? wy???cznie w dni nauki szkolnej. Zapraszamy do zapoznania si? z nowymi rozk??adami jazdy na 2021 rok.