zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja o odbiorze odpad??w

Informujemy i?? w zwi?zku z panuj?cymi warunkami atmosferycznymi [ obfite opady ??niegu powoduj?ce nieprzejezdno??? dr??g dojazdowych ] mog? wyst?pi? przypadki nie odebrania odpad??w komunalnych zmieszanych i segregowanych z posesji zlokalizowanych w szczeg??lno??ci w zabudowie kolonijnej. W przypadku wyst?pienia braku mo??liwo??ci dojazdu i odbioru odpad??w z posesji us??uga zostanie zrealizowana w innym terminie. W zwi?zku z powy??szym prosimy o przekazywanie na bie???co informacji o nie odebraniu odpad??w w terminach wynikaj?cych z obowi?zuj?cego harmonogramu.

W przypadku pyta?? prosimy o kontakt:
Wydzia?? Oczyszczania i Zieleni ?? tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl