zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Przekazywanie stanu wodomierza
Stan wodomierza mo??na przekaza?:

telefonicznie nr 85 716 27 64;
drog? elektroniczn? poprzez wys??anie formularza odczytu wodomierza lub jego skanu na adres: wodomierze@zgkimmonki.pl
przesy??aj?c zdj?cie stanu wodomierza na nr tel. 734 134 239 lub adres wodomierze@zgkimmonki.pl z podaniem adresu [ ulica/miejscowo???, numer domu ].

Przyj?ty w ZGKIM Mo??ki sp. z o.o. okres rozliczeniowy to kwarta??. Odczyty u klient??w indywidualnych realizowane s? w miesi?cach: marzec, czerwiec, wrzesie?? i grudzie??. W przypadku instytucji i przedsi?biorstw cz?stotliwo??? odczyt??w okre??la umowa.
Wskazanie wodomierza jest podstaw? do rozliczenia zu??ycia wody lub zu??ycia wody i odprowadzania ??ciek??w w przyj?tym okresie rozliczeniowym. Podanie stanu wodomierzy odliczaj?cych wod? bezpowrotnie zu??yt? [ np. ogrodowych ] jest obowi?zkiem Odbiorcy.

Szczeg????owe informacje:
Wydzia?? Wodoci?g??w i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, wodociagi@zgkimmonki.pl

instrukcja 1
instrukcja 2


Pliki do pobrania:


- Instrukcja odczytu wodomierza plik pdf
- Instrukcja przesy??ania zdj?cia stanu wodomierza plik pdf
- Formularz odczytu wodomierza plik doc