zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -HURTOWA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO

L.dz. 5445/ZP/3/2014 Mońki, dnia: 23.12.2014


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2014 na dostawę hurtową oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Mońkach, będącą własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach


Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. nr 907 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

„Dostawa hurtowa oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Mońkach, będącą własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach


Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę:

  1. PLUS” spółka jawna Jurkiewicz i Syn

15-521 Białystok-Zaścianki

ul. Szosa Baranowicka 58

Cena wybranej oferty brutto z rabatem:

293 669,25 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć 25/100 złotych)

Uzasadnienie: Oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ustawie Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu. Złożona oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryteria zawarte w SIWZ, tj. cena 100%. Oferta uzyskała 100 pkt.


Złożono łącznie trzy oferty.


1. Oferta Nr. 1 uzyskała 99 pkt.

Wykonawcy: AXAN Sp. z o.o.

ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany


2. Oferta Nr. 2 uzyskała 97 pkt.

Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Transportowo –Sprzętowe Budownictwa

„TRANSBUD EŁK” spółka zo.o

19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1Ponadto, zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Zamawiający informuje, że z niniejszego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.


Otrzymują:

  1. Wykonawcy

  2. a/a

  • Brak aktualnych ofert