zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MOŃKI
Pokaż dokumenty związane z przetargiem

ZP/4/2014 Mońki: 30.12.2014Mońki: BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MOŃKI

Numer ogłoszenia: 421510-2014; data zamieszczenia: 30.12.2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu –roboty budowlane

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

ul. Kolejowa 21, 19 - 100 Mońki, woj. Podlaskie, Tel/fax: 085  716 27 64, email: zgkimmonki@poczta.onet.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki.

II1.2.) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia w ramach zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Mońki” są roboty budowlane obejmujące budowę na terenie Gminy Mońki, 113 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii SBR z rozprowadzeniem ścieków oczyszczonych poprzez drenaż wykonany z tuneli filtracyjnych lub poprzez studnie chłonne.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik do SIWZ.

3. W przypadku gdy w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Realizacja zadania jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

II. 1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232421-9, 45111200-0,45232410-9, 45232423-3, 45255600-5, 45232400-6, 45231300-8, 45310000-3.

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do dnia 31 maja 2015 roku

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM< EKONOMICZNYM< FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 25 000 zł.

III.2) ZALICZKI

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania tego warunku

Nie dotyczy

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania tego warunku

Wykonawca wykaże, że posiada doświadczenie zawodowe do wykonania zamówienia tj.: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 50 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca załączy dowody dotyczące zrealizowanych robót, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.4) Osoby zdolne do dokonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone, tj.: Kierownik budowy- z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18 marca 2008 roku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 50 sztuk indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca załączy dowody dotyczące zrealizowanych robót, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- wzór załącznik nr 5 do SIWZ

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień- wzór załącznik nr 6 do SIWZ

  • oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy posiadają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4.2.) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III. 4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty

a) dokumentację techniczno-ruchową proponowanej oczyszczalni ścieków,

b) dokument potwierdzający uzyskanie znaku CE dla kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ,

c) pełny raport z badań zgodności kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A1:2009 zawierający raport cząstkowy na wytrzymałość zbiorników, wodoszczelność, trwałość i skuteczność oczyszczania.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.4) albo w pkt. III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne (przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:

- jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,

- jaki jest zakres i jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena – 96%

Dodatkowy okres gwarancji - 4%

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkimmonki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki.

IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2015 roku, godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki, sekretariat pokój nr 106.

Otwarcie ofert: 27.01.2015, godz. 10:30, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 21, parter, pokój nr 10.

IV.4.5 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Lista dokumentów związanych z przetargiem:


1. SIWZ wraz załącznikami od 1 do 7 (doc)
2. Załącznik nr 8 przedmiar robót (spakowany w plik zip - około 300KB)
3. Załącznik nr 9 dokumentacja projektowa (spakowany w plik zip - około 105MB)
4. Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna (spakowany w plik zip - około 200KB)
5.Wyjaśnienie treści SIWZ (opublikowano 16.01.2015r. 11:32)6. Cała dokumentacja spakowana w jeden plik (uwaga około 110 MB)