zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.;
ogłasza przetarg nieograniczony nr ZP/1/2021 na zadanie:

BUDOWA ŁĄCZNIKA SIECI WODOCIĄGOWEJ KULESZE – KIŚLAK

Zamówienie stanowi I etap realizacji operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Mońki" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Sposób realizacji: system „zaprojektuj i wybuduj”
Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Mońki, działka nr 576/3, obręb Kulesze – pas drogowy
Wymagany termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 15 października 2021 roku.
Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać:

Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl
Pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja warunków zamówienia
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach załącznik nr 5
4. PFU załącznik nr 4
5. PFU mapa wariant I
6. PFU mapa wariant II
7. Formularz ofertowy załącznik nr 1
8. Oświadczenia i formularza załącznik nr 2
9. Wzór umowy załącznik nr 3


10. Informacja z otwarcia ofert