zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Informacja dotycząca kontroli kanałów sanitarnych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach informuje, że podczas kontroli kanałów sanitarnych stwierdzono podłączenia ścieków opadowych z posesji do przykanalików [ przyłączy ] sanitarnych.

Art. 9 ust 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków [ Dz.U. z 2006 roku nr 123, poz. 858 ], zabrania wprowadzenia ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Wobec powyższego wzywamy wszystkich właścicieli posesji, którzy takie podłączenie posiadają do ich likwidacji w terminie do 30 sierpnia 2011 roku, po tym terminie w przypadku stwierdzenia odprowadzania ścieków opadowych do kanalizacji sanitarnej zmuszeni będziemy kierować sprawę do sądu, bowiem takie odprowadzanie ścieków opadowych i wód drenażowych stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności albo grzywną w wysokości do 10 000 zł [ art. 28 ust 4a w/w. Ustawy ]. Zakładowi przysługuje również prawo zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, bowiem wykonane zostało niezgodnie z przepisami prawa [ art. 9 ust 1 pkt. 1 w/w Ustawy ].