zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
KONTROLE POSESJI

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. informuje, iż począwszy od miesiąca listopada 2021 roku rozpoczyna sukcesywną kontrolę posesji pod względem nielegalnych przyłączy i bezumownego korzystania z sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej, jak również odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej oraz ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej. Osoby dokonujące kontroli będą posiadać legitymacje służbowe oraz upoważnienie do wejścia na teren posesji w celu wykonania kontroli, wynikające z art. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ Dz.U. 2001 nr 72; poz. 747 z późn. zm ]. Kontrola podłączeń do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej odbywać się będzie metodą zadymienia. Zgodnie z art. 28 ustawy: bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych podlega karze do 5.000,00 zł, bezumowne odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej oraz odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji deszczowej do 10.000,00 zł, natomiast zgodnie z art. 9 ust 1 ustawy, zabrania wprowadzenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Informujemy, iż w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 roku właściciele posesji z terenu Miasta i Gminy Mońki, którzy w sposób bezumowny lub nielegalny pobierają wodę lub odprowadzają ścieki bytowe i wody opadowe mogą ten fakt zgłosić do Spółki, nie ponosząc przy tym konsekwencji finansowych w postaci kar pieniężnych. Spółka naliczy w tym przypadku wyłącznie opłatę za pobraną wodę i odprowadzone ścieki w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody [ Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70 ].

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. przystąpił również do  wykonywania czynności zmierzających do zamknięcia dostawy wody, wstrzymania odbioru ścieków dla odbiorców mających zaległości w zapłacie należności za powyższe usługi a także rozpoczął kontrole dotyczące nielegalnego poboru wody z sieci hydrantów przeciwpożarowych.


Szczegółowe informacje:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
ul. Kolejowa 21, pokój nr 205
tel. 85 716 27 64, 734 134 239 e-mail: wodociągi@zgkimmonki.pl

Pliki do pobrania:


- Formularz zgłoszenia pdf
- Informacja kontrola posesji pdf
- Wyciąg z przepisów pdf