zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Przekazywanie stanu wodomierza
Stan wodomierza mo??na przekaza????:

- telefonicznie nr 85 716 27 64;
- drog???? elektroniczn???? poprzez wys??anie formularza odczytu wodomierza lub jego skanu na adres: wodomierze@zgkimmonki.pl
- przesy??aj????c zdj????cie stanu wodomierza na nr tel. 734 134 239 lub adres wodomierze@zgkimmonki.pl z podaniem adresu [ ulica/miejscowo??????, numer domu ].

Przyj????ty w ZGKIM Mo??ki sp. z o.o. okres rozliczeniowy to kwarta??. Odczyty u klient??w indywidualnych realizowane s???? w miesi????cach: marzec, czerwiec, wrzesie?? i grudzie??. W przypadku instytucji i przedsi????biorstw cz????stotliwo?????? odczyt??w okre??la umowa.
Wskazanie wodomierza jest podstaw???? do rozliczenia zu??ycia wody lub zu??ycia wody i odprowadzania ??ciek??w w przyj????tym okresie rozliczeniowym. Podanie stanu wodomierzy odliczaj????cych wod???? bezpowrotnie zu??yt???? [ np. ogrodowych ] jest obowi????zkiem Odbiorcy.

Szczeg????owe informacje:
Wydzia?? Wodoci????g??w i Kanalizacji tel. 85 716 27 64, wodociagi@zgkimmonki.pl

instrukcja 1
instrukcja 2


Pliki do pobrania:


- Instrukcja odczytu wodomierza plik pdf
- Instrukcja przesy??ania zdj????cia stanu wodomierza plik pdf
- Formularz odczytu wodomierza plik doc