zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o., ogłasza II przetarg nieograniczony nr ZP/4/2022 na zadanie:


PRZEBUDOWA UJĘCIA WODY WE WSI KULESZE


Zamówienie stanowi II etap realizacji operacji pn. „Rozbudowa infrastruktury wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Mońki" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno - ściekowa" w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Sposób realizacji: system „zaprojektuj i wybuduj”


Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Mońki, działka nr 451, obręb Kulesze


Wymagany termin zakończenia realizacji zadania: do dnia 30 kwietnia 2023 roku


Termin i miejsce składania ofert: do dnia 15 listopad 2022 roku


Informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać:
Wydział Wodociągów i Kanalizacji
tel. 85 716 27 64, e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl


Pliki do pobrana:
1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pdf
2. Specyfikacja Warunków Zamówienia pdf
3. Decyzja środowiskowa pdf
4. PFU mapa wariant I pdf
5. PFU mapa wariant II pdf
6. Program funkcjonalno - użytkowy pdf
7. Formularz ofertowy załącznik nr 1 docx
8. Oświadczenia i formularze załącznik nr 2 docx
9. Wzór umowy załącznik nr 3 pdf
10. WZawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf