zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
OG?OSZENIE PRZETARGU

ZP/1/2015 Mońki: 26.03.2015 rokuDOSTAWA U??YWANEGO SAMOCHODU CI???AROWEGO

Z FABRYCZNIE NOW? BECZK? ASENIZACYJN? Z FUNKCJ? CI??NIENIOWEGO CZYSZCZENIA KANALIZACJI

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY

I.1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach

ul. Kolejowa 21, 19 - 100 Mońki, woj. Podlaskie, Tel/fax: 085 716 27 64,

email: zgkimmonki@poczta.onet.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM??WIENIA

II.1) OKRE??LENIE PRZEDMIOTU ZAM??WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nową beczką asenizacyjną z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji.

II1.2.) Rodzaj zamówienia: dostawy

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nową beczką asenizacyjną z funkcją czyszczenia kanalizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II. 1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34139100-1; 34137000-6; 34144520-9; 34145000-3.

II. 1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAM??WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 15.06.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM< EKONOMICZNYM< FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE?NIANIA WARUNK??W

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania tego warunku

Wykonawcy udokumentują, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie należycie wykonali lub wykonują co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na dostawie pojazdu podobnego rodzaju jak przedmiot zamówienia, oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.4) Osoby zdolne do dokonywania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Nie dotyczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany załącznik nr 3 do SIWZ, tj.: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O O??WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ? DOSTARCZY? WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE?NIANIA WARUNK??W UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ),

 • wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu dostawy, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane lub SA wykonywane należycie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ);

III.4.2.) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1. Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ),

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III. 4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III. 4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. III.40 albo w pkt. III.5)

 1. charakterystykę oferowanego samochodu ciężarowego z fabrycznie nową beczką asenizacyjną z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,

 2. dokumentację techniczno-ruchową [DTR] beczki asenizacyjnej z funkcją ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji,

 3. kopię dowodu rejestracyjnego oferowanego używanego samochodu ciężarowego,

 4. kopię karty pojazdu [jeżeli została wydana] oferowanego używanego samochodu ciężarowego,

 5. dokumentację zdjęciową oferowanego używanego samochodu ciężarowego:

- zdjęcie przód, tył, prawa i lewa strona,

- zdjęcie wnętrza kabiny samochodu [prawa i lewa strona],

- zdjęcie tabliczki znamionowej z nr VIN,

- zdjęcie tablicy rozdzielczej ze stanem licznika km.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM??WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Cena - 96%

Dodatkowy okres gwarancji - 4%

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgkimmonki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki.

IV. 4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2015 roku, godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, ul. Kolejowa 21, 19 - 100 Mońki, sekretariat - I piętro pokój nr 106.

Otwarcie ofert: 14.04.2015 roku, godz. 10:30, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Kolejowa 21, 19 - 100 Mońki, parter, pokój nr 10.

IV.4.5 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Lista dokumentów związanych z przetargiem:


1. SIWZ
2. Wyjaśnienie treści SIWZ [opublikowano 11:35 01.04.2015r.]
3. Zawiadomienie o wyborze oferty [opublikowano 09:59 21.04.2015r.]