zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

Mońki dn. 02.04.2015 roku

ZGKiM.ZP.1606.2015Wszyscy Wykonawcy

biorący udział w postępowaniuZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYDot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó??n. zm.) zwanej dalej ustawą PZP, na:

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ??CIEK??W NA TERENIE GMINY MO??KI

  1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy PZP Zamawiający - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach z siedzibą przy ul. Kolejowej 21, 19-100 Mońki, zawiadamia o dokonaniu ponownego wyboru najkorzystniejszej Oferty, stosując się do Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13.03.2015 r. sygn. akt: KIO 354/15, KIO 356/15;

1.1. oddala odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 354/15

1.2. uwzględnia odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 356/15 i nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności odrzucenia oferty odwołującego Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego ??Hydros? Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza sp.j. w Białymstoku, oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty złożonej przez odwołującego.

  1. Zamawiający dokonał:

- unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 18.02.2015 r., złożonej przez SAPLING Sp.z o.o, ul. ??urawia 71/A/CT. 1.29, 15-540 Białystok

- powtórzenia badania ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

- wyboru oferty najkorzystniejszej spośród ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu złożonych przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert.

  1. W postępowaniu o zamówienie publiczne Nr ZP/04/2014 r., Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach, zgodnie z Wyrokiem sygn. akt KIO 356/15 z dnia 13.03.2015r. zawiadamia, że za najkorzystniejszą uznana została oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego ??Hydros? Tadeusz Kulesza, Adam Kulesza sp.j.

ul. Dąbrowskiego 28

15-950 Białystok

Tel/fax: 85 65 20 824

(oznaczona wg kolejności wpływu Nr. 8) z oferowaną ceną brutto: 1. 680.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy ).

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy, jest ofertą najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, złożonych w postępowaniu o zamówienie publiczne Nr ZP/04/2014.

Oferta Wykonawcy uzyskała ogółem najwyższą liczbę punktów- 100 pkt., które zostały obliczone w obu przyjętych kryteriach: cena oferty- 96 pkt., okres gwarancji- 4 pkt., zgodnie z SIWZ.

Oferta Wykonawcy ??Hydros? sp.j spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.  1. Oferta Nr. 5

Wykonawcy: SAPLING Sp.z o.o, ul. ??urawia 71 A/ct. 1.29, 15-540 Białystok Tel/fax: 85 688 30 63


Uzyskała 88,89 pkt., które zostały obliczone w obu przyjętych kryteriach: cena oferty - 84,89 pkt., okres gwarancji - 4 pkt.

Oferta Wykonawcy SAPLING Sp.z o.o spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu.

5. Oferta Nr. 9

Wykonawcy: TECHNIKA Sp.z o.o, ul. J. Kuronia 1, 10-165 Olsztyn, Tel/fax: 89 535 43 57

Uzyskała 77,05 pkt., które zostały obliczone w obu przyjętych kryteriach: cena oferty - 73,05, okres gwarancji - 4 pkt.

Oferta Wykonawcy TECHNIKA Sp. zo.o spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu.

6. Oferta Nr. 10

IKAR SERVICE ECOHOUSEPRO Krzysztof Jatczak, ?awy, ul. Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń, Tel/fax: 29 760 47 47

Uzyskała 98,02 pkt., które zostały obliczone w obu przyjętych kryteriach: cena oferty - 94,02 pkt., okres gwarancji - 4 pkt.

Oferta Wykonawcy IKAR SERVICE ECOHOUSEPRO, spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlega odrzuceniu.

Odrzucono natomiast 6 ofert:

  1. Oferta Nr. 1

Wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa ??Krzyś? Krzysztof Wiśniewski, Jaranowo 22 , 87-704 Bądkowo, Tel/fax: 54 414 00 50

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferta nie odpowiada treści specyfikacji tj.: zgodnie z działem VIII pkt. 5 pkt. c Wykonawca powinien dostarczyć pełny raport z badań zgodności kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A1:2009 zawierający raport cząstkowy na wytrzymałość zbiorników, wodoszczelność, trwałość i skuteczność oczyszczania, brak jest raportów na wytrzymałość oraz trwałość.  1. Oferta Nr. 2

Wykonawcy: Hoven Inwestycje Sp.z o.o, ul. Bratysławska 1A, 31-201 Kraków, Tel/fax: 12 425 25 43

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferta nie odpowiada treści specyfikacji tj.: zgodnie z działem VIII pkt. 5 pkt. c Wykonawca powinien dostarczyć pełny raport z badań zgodności kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A1:2009 zawierający raport cząstkowy na wytrzymałość zbiorników, wodoszczelność, trwałość i skuteczność oczyszczania, brak jest raportu na skuteczność oczyszczania.

  1. Oferta Nr. 3

Wykonawcy: BIO-NOVA Sp. z o.o , ul. J. Brzechwy 3, 51-141 Wrocław, Tel/fax: 71-3260080-86

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferta nie odpowiada treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych tj.: pkt. 2.2.2 ppkt. e) nominalne zużycie prądu w trybie pracy normalnej oczyszczalni nie może przekroczyć 0,15 kWh/d/1RLM, zużycie prądu dla tej oczyszczalni w trybie pracy normalnej wynosi 1,56 kWh/d.

  1. Oferta Nr. 4

Wykonawcy: EMKAN-PRO Krzysztof Murawski, Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów, Tel/fax: 86 271 08 98

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferta nie odpowiada treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych tj. zgodnie z wymaganiami STWiORB ppkt. 2.2.2. Równoważność urządzeń, Zamawiający żądał aby ciąg technologiczny oczyszczalni w celu separacji części stałych zawartych w ściekach, składał się z dwóch oddzielnych zbiorników stanowiących kompletną oczyszczalnię, z czego pierwszy powinien spełniać rolę osadnika gnilnego, a w drugim realizowane być powinny procesy tlenowe. Na dowód tego Oferent powinien był przedstawić pełny raport na skuteczność oczyszczania danego typoszeregu urządzeń zgodny z normą PN-EN 12566-3+A1:2009. Przedstawiony w ofercie raport nr. ref.: 753500728/2013/3 zawiera informację o przebadanych urządzeniach jednozbiornikowych. Zamawiający jasno zapisał warunki równoważności w STWiORB i nie dopuszczał rozwiązań jednozbiornikowych. Oferent nie dołączył wymaganego raportu na skuteczność oczyszczania dla urządzeń dwuzbiornikowych.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12555-3 producent ma obowiązek przebadać kompletne urządzenie. Pod względem typu jak i technologii urządzenia jednozbiornikowe i urządzenia dwuzbiornikowe posiadają osadnik gnilny - są to urządzenia różne. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 p. 3.4-rodzina to grupa wyrobów, dla której wymagana (-e), w celu dokonania oceny, właściwość(-ci) jest (-są) podobna (-e) dla wszystkich wyrobów z grupy. W definicji rodziny brane są pod uwagę co najmniej podobny kształt, wyposażenie, materiały i warunki użytkowania, a także zapewniona jest minimalna przepustowość hydrauliczna i minimalna wytrzymałość konstrukcji wszystkich wyrobów należących do rodziny. Minimalny poziom właściwości użytkowych (przepustowość hydrauliczna i wytrzymałość konstrukcji) ustala się na podstawie badań jednego wyrobu wzorcowego. Producent wprowadzając nowe rozwiązania dla produkowanych urządzeń powinien przedstawić też raport skuteczności oczyszczania dla urządzeń dwuzbiornikowych. Brak jest w ofercie raportu na skuteczność oczyszczania dla urządzeń dwuzbiornikowych.

  1. Oferta Nr.6

Wykonawcy: San-System Mazurska K. Brodowski Sp.j., ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko, Tel/fax: 87 520 17 83

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferta nie odpowiada treści specyfikacji tj.: zgodnie z działem VIII pkt. 5 pkt. c Wykonawca powinien dostarczyć pełny raport z badań zgodności kompletu urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3+A1:2009 zawierający raport cząstkowy na wytrzymałość zbiorników, wodoszczelność, trwałość i skuteczność oczyszczania, brak jest raportu na skuteczność oczyszczania.

  1. Oferta Nr. 7

Wykonawcy: Konsorcjum firm: DAMPAT ??liwiński Tomasz, 18-400 ?omża, ul. Kpt. Fr. Skowronka 37; HYDROBUD Sp.z o.o, 18-400 ?omża, ul. Akademicka 20, Tel/fax: 86 218 30 02

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferta nie odpowiada treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych tj.: pkt. 2.2.2 ppkt. e) nominalne zużycie prądu w trybie pracy normalnej oczyszczalni nie może przekroczyć 0,15 kWh/d/1RLM, zużycie prądu dla tej oczyszczalni w trybie pracy normalnej wynosi 1,56 kWh/d.

inż. Mariusz Kulesza

Dyrektor ZGKiM Mońki
Pobierz tę treść w wersji pdf