zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka
Segregacja odpadów

W związku z powtarzającymi się przypadkami umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane, odpadów które zgodnie z 3 ust. 3, 4 i 5 oraz 22 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mońki [Uchwała nr XXXIV/233/17 Rady Miejskiej w Mońkach z dn. 31.05.2017 roku] podlegają obowiązkowej segregacji tj. min. odpady zielone, odpady budowlane, popiół informujemy iż w przypadku stwierdzenia takiego faktu przez pracowników ZGKiM Mońki sp. z o.o. odbierających odpady, pojemnik z odpadami zmieszanymi pochodzącymi z danej nieruchomości:
- nie będzie odebrany,
- zostanie oznakowany nalepką zawierającą stosowną informację,doc- fakt nie odebrania pojemnika zostanie zgłoszony do Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miejskiego w Mońkach,
Szczegółowe informacje: Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 26 63, 85 716 27 64
Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami tel. 85 716 46 20