zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

<<< Projekty UE
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich Gminy MońkiProjekt jest realizowany w oparciu o przyznaną pomoc na operacje typu: „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W zakres realizacji projektu wchodzi:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią oraz kanałem tłocznym we wsi Ciesze

Całkowity koszt realizacji projektu: 668.564,91 zł.

Kwota dofinansowania projektu to 269.214,00 zł.