zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

INFORMACJA o zamkni?ciu BIURA SP???KI oraz ograniczeniu wst?pu na teren Sp????ki przy ul. Kolejowej 21

miniaturka W zwi?zku z sytuacj? rozprzestrzeniania si? koronawirusa oraz wzrostem ilo??ci os??b zaka??onych, maj?c na uwadze wzgl?dy bezpiecze??stwa zdrowotnego i epidemiologicznego pracownik??w Sp????ki zapewniaj?cych niezb?dne dla mieszka??c??w Miasta i Gminy Mo??ki podstawowe us??ugi informujemy i?? od dnia 23.03.2020 roku [ poniedzia??ek ] do odwo??ania b?dzie zamkni?te biuro Sp????ki oraz nast?pi ograniczenie wst?pu na teren Sp????ki przy ul. Kolejowej 21.
Prosimy o kontakt z pracownikami Sp????ki wy???cznie telefonicznie lub drog? elektroniczn?.

czytaj ...

INFORMACJA o zamkni?ciu Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka W zwi?zku z sytuacj? rozprzestrzeniania si? koronawirusa oraz wzrostem ilo??ci os??b zaka??onych, maj?c na uwadze wzgl?dy bezpiecze??stwa zdrowotnego i epidemiologicznego mieszka??c??w korzystaj?cych z Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych informujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych [ PSZOK ] zostaje zamkni?ty od dnia 24.03.2020 roku [ wtorek ] do odwo??ania.

czytaj ...

INFORMACJA o zamkni?ciu targowiska miejskiego w Mo??kach

miniaturka Informujemy, i?? w zwi?zku z zagro??eniem rozprzestrzeniania si? wirusa COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami G????wnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, Targowisko Miejskie w Mo??kach przy ulicy Kolejowej zostaje zamkni?te od dnia 18.03.2020 roku do odwo??ania.

czytaj ...

INFORMACJA o podj?tych ??rodkach ochrony

miniaturka W zwi?zku z sytuacj? rozprzestrzeniania si? koronawirusa oraz wzrostem ilo??ci os??b zaka??onych, maj?c na uwadze wzgl?dy bezpiecze??stwa zdrowotnego i epidemiologicznego mieszka??c??w korzystaj?cych z us??ug naszej Sp????ki oraz pracownik??w zajmuj?cych si? realizacj? us??ug zwracamy si? z pro??b? o wstrzymanie osobistego za??atwiania spraw w siedzibie Sp????ki ?? ul. Kolejowa 21.

czytaj ...

Zawieszenie przewoz??w autobusowych

miniaturka W nawi?zaniu do decyzji rz?dowego zespo??u zarz?dzania kryzysowego dotycz?cego zawieszenia w okresie od 12 marca do 25 marca zaj?? dydaktycznych w jednostkach o??wiatowych Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach sp. z o.o. informuje i?? zawiesza na okres od 13 marca do 25 marca 2020 roku realizacj? przewoz??w autobusowych na terenie Gminy Mo??ki.

czytaj ...

UWAGA ! PRZERWY W DOSTAWIE WODY

miniaturka Informujemy, i?? w zwi?zku z prowadzon? przebudow? sieci wodoci?gowej w Al. Wojska Polskiego przez ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. mog? wyst?pi? przerwy w dostawie, spadki ci??nienia oraz pogorszenie parametr??w dostarczanej wody.

czytaj ...

Zmiana rozk??adu przewoz??w autobusowych od dnia 3 lutego 2020 roku

miniaturka Informujemy i?? od dnia 3 lutego 2020 roku ulega zmianie rozk??ad jazdy przewoz??w autobusowych na terenie Gminy Mo??ki realizowanych w oparciu o Fundusz rozwoju przewoz??w autobusowych o charakterze u??yteczno??ci publicznej, na podstawie umowy zawartej pomi?dzy Skarbem Pa??stwa - Wojewod? Podlaskim Bohdanem Paszkowskim a Gmin? Mo??ki - Burmistrzem Moniek Zbigniewem Karwowskim.

czytaj ...

Przewozy autobusowe na terenie Gminy Mo??ki

miniaturka Od dnia 7 stycznia 2020 roku na terenie Gminy Mo??ki b?d? kontynuowane przewozy autobusowe realizowane w oparciu o Fundusz rozwoju przewoz??w autobusowych o charakterze u??yteczno??ci publicznej, na podstawie umowy zawartej pomi?dzy Skarbem Pa??stwa - Wojewod? Podlaskim a Gmin? Mo??ki - Burmistrzem Moniek.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert