zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki ] w okresie ??wi?teczno ?? noworocznym czynny b?dzie:
24 grudnia 2016 roku [ sobota ]: w godzinach 8.00 ?? 13.00
27 grudnia 2016 roku [ wtorek ]: punkt nieczynny
31 grudnia 2015 roku [ sobota ]: w godzinach 8.00 ?? 13.00

czytaj ...

Zmiana op??aty targowej od 1 stycznia 2017 roku

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? zgodnie z Uchwa??? nr XXVII/187/16 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie op??aty targowej z dniem 1 stycznia 2017 roku ulegaj? zmianie stawki op??at targowych na terenie Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Zmiana ceny wody i ??ciek??w w roku 2017

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? zgodnie z Uchwa??? nr XXVII/188/16 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w okre??lonych przez Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku cena wody oraz ??ciek??w dla mieszka??c??w Miasta i Gminy Mo??ki wynosi? b?dzie:

czytaj ...

Aktualizacja danych

miniaturka W zwi?zku z prowadzon? aktualizacj? bazy danych w zakresie prowadzonych przez nasz Zak??ad us??ug dostarczania wody i odprowadzania ??ciek??w informujemy i?? us??uga dostawy wody i odprowadzania ??ciek??w do cz???ci nieruchomo??ci na terenie Miasta i Gminy Mo??ki odbywa si? bez zawartej, pisemnej umowy o kt??rej mowa w § 7 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ??ciek??w na obszarze Gminy Mo??ki [ Uchwa??a nr XXIII/163/16 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 25 sierpnia 2016 roku ] oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2006 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wod? i zbiorowym odprowadzaniu ??ciek??w [ Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858 z p????n. zm.].

czytaj ...

KONTROLE POSESJI

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach  informuje, i?? pocz?wszy od miesi?ca listopada 2016 roku rozpoczyna sukcesywn? kontrol? posesji pod wzgl?dem nielegalnych przy???czy i bezumownego korzystania z sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej, jak r??wnie?? odprowadzania w??d deszczowych do kanalizacji sanitarnej.

czytaj ...

Informacja o godzinach pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? od dnia 5 lipca do dnia 31 pa??dziernika 2016 roku Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki ] czynny b?dzie w dniach:
wtorek, ??roda, czwartek, pi?tek, sobota w godzinach 8.00 ?? 16.00
Poniedzia??ek ?? punkt nieczynny

czytaj ...

Zmiana pracy Wydzia??u Wodoci?g??w i Kanalizacji.

miniaturka Informujemy, i?? od dnia 1 lipca 2016 roku biuro Wydzia??u Wodoci?g??w i Kanalizacji znajdowa? si? b?dzie
przy ul. Kolejowej 21 pok. 205, [ II pi?tro ] tel. 85 716 27 64.

czytaj ...

Przegl?d gwarancyjny przydomowych oczyszczalni ??ciek??w

miniaturka Informujemy i?? w dniach 28 ?? 29 czerwca 2016 roku zostanie przeprowadzony przez Wykonawc? tj.: Przedsi?biorstwo Budownictwa Wodnego HYDROS, przy udziale pracownik??w Zak??adu, przegl?d gwarancyjny przydomowych oczyszczalni ??ciek??w wybudowanych w roku 2015, w ramach projektu ?Budowa przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki?.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert