zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

UWAGA Zmiany w sposobie odbioru odpad??w od dnia 1 lipca 2016 roku

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje, i?? od dnia 1 lipca 2016 roku nast?pi? zmiany dotycz?ce sposobu odbioru odpad??w na terenie Miasta i Gminy Mo??ki.

czytaj ...

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017 roku

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2017 roku Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki. W zwi?zku z niniejszym prosimy o szczeg????owe zapoznanie si? z nowymi harmonogramami odbioru odpad??w zmieszanych i segregowanych obowi?zuj?cymi na terenie Miasta i Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Odsprzeda?? dzier??awionych pojemnik??w na odpady

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? istnieje mo??liwo??? odkupienia obecnie dzier??awionych od Zak??adu, na podstawie umowy dzier??awy, pojemnik??w na odpady zmieszane typu: MGB-120; MGB-240 i SM-110.

czytaj ...

Informacja o godzinach pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? od dnia 1 kwietnia 2016 roku
Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [baza ZGKiM Mo??ki] czynny b?dzie w dniach: wtorek, ??roda, czwartek, pi?tek, sobota w godzinach 7.00 ?? 15.00

Poniedzia??ek ?? punkt nieczynny

czytaj ...

Obwieszczenie Starosty Monieckiego w sprawie informacji o przeprowadzonym post?powaniu administracyjnym w sprawie ustalenia linii brzegu cieku naturalnego Targonka

miniaturka Dzia??aj?c na podstawie art.10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post?powania administracyjnego (test. jedn., Dz_ U_ z 2016r., poz. 23.) zawiadamia si?, ??e zosta??o przeprowadzone post?powanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu cieku naturalnego Targonka od grunt??w przyleg??ych dzia??ek nr 82/18; 82/8; 81/14; 81/15; 80/7; 80/11; 80/9; 388; 1673/1; 71/7; 1664/1; 1690/1; 68/12; 68/14; 1657/3; 1657/4; 1657/6; 1657/7; 65/8; 65/9; 64/4; 63/6; 63/8; 63/10; 61/3; 1687;1686; 248/6; 1661/4; 60/12; 60/13; 58/36; 58/34; 1691/2; 58/32; 56/29; 56/27; 56/25; 72/4; 91/5 obr?b 334 Mo??ki i dzia??kami nr 78/3; 78/5; 79/1; 80/1; 81/1; 82/1; 83/2; 101/2; 84/1; 85/1; 86/1; 87/1; 88/1; 89/1; 90/1; 131; 91/7;91/9; 91/11; 92/1; 93/1; 94/2; 95/2; 96/2; 97/2; 98/2; 99/2; 100/2; 103/2; 104/2; 105/2 obr?b 2 Ciesze.

czytaj ...

Zmiana op??aty targowej od 1 stycznia 2016 roku

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? zgodnie z Uchwa??? nr XII/90/15 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie op??aty targowej z dniem 1 stycznia 2016 roku ulegaj? zmianie stawki op??at targowych na targowiskach zlokalizowanych na terenie Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Obwieszczenie Starosty Monieckiego

miniaturka Informujemy i?? na wniosek Dyrektora Zak??adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach, Starosta Moniecki w dniu 23 grudnia 2015 roku, wszcz??? post?powanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu cieku naturalnego Targonka.

czytaj ...

Cena wody i ??ciek??w w roku 2016 bez zmian

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? zgodnie z Uchwa??? nr XII/92/15 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie przed??u??enia czasu obowi?zywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w ??.., w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku cena wody oraz ??ciek??w dla mieszka??c??w Miasta i Gminy Mo??ki nie ulegnie zmianie.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert