zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

OG?OSZENIE PRZETARGU NA BUDOW? PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ??CIEK??W NA TERENIE GMINY MO??KI

miniaturka Przedmiotem zam??wienia w ramach zadania ??Budowa przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki? s? roboty budowlane obejmuj?ce budow? na terenie Gminy Mo??ki, 113 sztuk przydomowych oczyszczalni ??ciek??w pracuj?cych w technologii SBR z rozprowadzeniem ??ciek??w oczyszczonych poprzez drena?? wykonany z tuneli filtracyjnych lub poprzez studnie ch??onne.

czytaj ...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -HURTOWA DOSTAWA OLEJU NAP?DOWEGO

miniaturka Dotyczy: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego nr ZP-03/2014 na dostaw? hurtow? oleju nap?dowego do zbiornika zlokalizowanego na stacji paliw w Mo??kach, b?d?c? w??asno??ci? Zak??adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [baza ZGKiM Mo??ki] czynny b?dzie w dniach:

24 grudnia 2014 roku [??roda]:
w godzinach 7.00 ?? 12.00

27 grudnia 2014 roku [sobota] ?? punkt nieczynny

31 grudnia 2014 roku [??roda]: w godzinach 7.00 ?? 12.00

czytaj ...

Zmiana op??at za wod? i ??cieki w roku 2015

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? zgodnie z Uchwa??? nr XLVIII/372/14 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w okre??lonych przez Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku cena dostawy wody i odprowadzania ??ciek??w dla mieszka??c??w Miasta i Gminy Mo??ki wynosi? b?dzie:

czytaj ...

Zmiany godzin pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? w okresie od dnia 4 listopada 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych [PSZOK] mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 (baza ZGKiM Mo??ki) czynny b?dzie w dniach: wtorek, ??roda, czwartek, pi?tek, sobota w godzinach 7.00 ?? 15.00
Poniedzia??ek ?? punkt nieczynny

czytaj ...

Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 roku

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Zmiany godzin pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 30 listopada 2014 roku Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [baza ZGKiM Mo??ki] czynny b?dzie w dniach:
wtorek, ??roda, czwartek, pi?tek, sobota w godzinach 8.00 ?? 16.00

Poniedzia??ek ?? punkt nieczynny

czytaj ...

Cena wody i ??ciek??w w roku 2014 bez zmian

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? zgodnie z Uchwa??? nr XXXVIII/310/13 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie przed??u??enia czasu obowi?zywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w (...)

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert