zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Informacja dla mieszka??c??w wsi Ciesze

miniaturka Informujemy i?? zosta??a podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotycz?cej budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ciesze.
W zwi?zku z potrzeb? ustalenia miejsc lokalizacji element??w sieci kanalizacyjnej przy poszczeg??lnych dzia??kach, celem p????niejszego pod???czenia do sieci, informujemy i?? w dniu:
16 grudnia 2017 roku [ sobota ] od godz. 9.00

czytaj ...

Uwaga ! Zmiana rozk??adu jazdy autobus??w szkolnych

miniaturka Informujemy i?? od dnia 4 grudnia 2017 roku ulega zmianie rozk??ad przywoz??w i odwoz??w autobusami szkolnymi. Zmiana dotyczy wy???cznie kursu Downary [ po zmianie kurs ??odzie ] oraz kursu Kulesze. Prosimy o zapoznanie si? ze zmianami w rozk??adzie jazdy.

czytaj ...

Segregacja odpad??w

miniaturka W zwi?zku z powtarzaj?cymi si? przypadkami umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane, odpad??w kt??re zgodnie z § 3 ust. 3, 4 i 5 oraz § 22 Regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie Gminy Mo??ki [Uchwa??a nr XXXIV/233/17 Rady Miejskiej w Mo??kach z dn. 31.05.2017 roku] podlegaj? obowi?zkowej segregacji.

czytaj ...

Og??oszenie o sprzeda??y piaskarki

miniaturka Rodzaj: piaskarka
Producent: Kupper Weisser

czytaj ...

OG?OSZENIE

miniaturka Uwaga na oszust??w podszywaj?cych si? pod pracownik??w wodoci?g??w ZGKiM Mo??ki
sp. z o.o. !!!
W ostatnich dniach na terenie Miasta Mo??ki mia??o miejsce zdarzenie dotycz?ce pr??by podszycia si? pod pracownik??w wodoci?g??w ZGKiM Mo??ki sp. z o.o.

czytaj ...

Informacja o przerwach w dostawie wody

miniaturka
Informujemy i?? w zwi?zku z pracami konserwacyjnymi sieci wodoci?gowej nast?pi przerwa w dostawie wody:
w dniu 19 lipca 2017 roku [ ??roda ] w godzinach 8.00 ?? 14.00 na odcinku Al. Niepodleg??o??ci od Al. Wojska Polskiego do ul. Zielonej

czytaj ...

ZAWIADOMIENIE O UZYSKANIU WPISU DO REJESTRU PRZEDSI?BIORC??W

miniaturka Informujemy i?? Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach sp. z o.o. uzyska?? wpis do rejestru przedsi?biorc??w: numer KRS: 0000686609.

czytaj ...

Segregacja odpad??w na nowych zasadach.

miniaturka Informujemy i?? od dnia 1 lipca 2017 roku zmianie ulegaj? zasady prowadzenia segregacji odpad??w. Odpady z plastiku i metalu wrzucamy razem do worka lub pojemnika ??????tego. Segregacj? szk??a i papieru prowadzimy na dotychczasowych zasadach. Wprowadzona zostaje segregacja odpad??w BIO.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert