zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

miniaturka Dot.: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto??ci szacunkowej zam??wienia poni??ej kwot okre??lonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zam??wie?? Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p????n. zm.) zwanej dalej ustaw? PZP, na:
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ??CIEK??W NA TERENIE GMINY MO??KI

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? w dniu 4 kwietnia 2015 roku [Wielka Sobota] Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [baza ZGKiM Mo??ki] czynny b?dzie:
w godzinach 8.00 ?? 13.00

czytaj ...

Wyja??nienie tre??ci SIWZ

miniaturka Do wszystkich Wykonawc??w: Nr post.: ZP/ 01/2015
Dotyczy: post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego nr ZP/01/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostaw? u??ywanego samochodu ci???arowego z fabrycznie now? beczk? asenizacyjn? z funkcj? ci??nieniowego czyszczenia kanalizacji

czytaj ...

OG?OSZENIE PRZETARGU

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach og??asza przetarg na dostaw? u??ywanego samochodu ci???arowego z fabrycznie now? beczk? asenizacyjn? z funkcj? ci??nieniowego czyszczenia kanalizacji

czytaj ...

Informacja o zmianie godzin pracy PSZOK

miniaturka Informujemy i?? w okresie od dnia 31 marca 2015 roku do dnia 31 pa??dziernika 2015 roku Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 (baza ZGKiM Mo??ki) czynny b?dzie w dniach: wtorek, ??roda, czwartek, pi?tek, sobota w godzinach 8.00 ?? 16.00
Poniedzia??ek ?? punkt nieczynny

czytaj ...

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

miniaturka Dotyczy: Post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego nr ZP-04/2014 na budow? przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie gminy Mo??ki
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ?? Prawo zam??wie?? Publicznych (Dz.U. z 2013 r. nr 907 z p????n. zm.), zwanej dalej ??ustaw??, Zamawiaj?cy zawiadamia, ??e w post?powaniu o udzielenie zam??wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizacj? zadania pod nazw?:
Budowa przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki

Wybrano ofert? nr 5 z??o??on? przez Wykonawc?:

SAPLING Sp. z o.o, ul. ??urawia 71 A/CT. 1.29, 15-540 Bia??ystok
Tel/fax: 85 688 30 63

czytaj ...

WYJA??NIENIE nr II tre??ci SIWZ

miniaturka Dotyczy: post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego nr ZP/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow? przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Wyja??nienie tre??ci SIWZ

miniaturka Dotyczy: post?powania o udzielenie zam??wienia publicznego nr ZP/04/2014 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budow? przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki

Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach, ul. Kolejowa 21, 19 ?? 100 Mo??ki, dzia??aj?c zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zam??wie?? publicznych [ Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z p????n. zm. ] , wyja??nia tre??? Specyfikacji Istotnych Warunk??w Zam??wienia sporz?dzonej w post?powaniu o udzielenie ww. zam??wienia.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert