zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Realizacja projektu w ramach PROW 2007-2013

miniaturka W poniedzia??ek 20 sierpnia w Urz?dzie Marsza??kowskim w Bia??ymstoku zosta??a podpisana umowa pomi?dzy Samorz?dem Wojew??dztwa Podlaskiego a Zak??adem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach na realizacj? projektu ??Budowa wiejskiej sieci wodoci?gowej na terenie Gminy Mo??ki wraz z przyzagrodow? oczyszczalni? ??ciek??w przy Szkole Podstawowej w Kuleszach?.

czytaj ...

OG?OSZENIE O ZAM??WIENIU

miniaturka Wsp??lnota Mieszkaniowa przy ul. Tysi?clecia 16 w Mo??kach ?? w imieniu, kt??rej wyst?puje Zarz?d Wsp??lnoty Mieszkaniowej zaprasza do z??o??enia oferty w post?powaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: ??WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO PRZY UL. Tysi?clecia NR 16 W MO??KACH?

czytaj ...

Informacja o awarii sieci wodoci?gowej

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach, informuje i?? w zwi?zku z usuwaniem awarii sieci wodoci?gowej, w dniu 16 lutego [ czwartek ] w godzinach 7.00 ?? 15.00 nast?pi przerwa w dostawie wody do odbiorc??w przy ul. Armii Krajowej, C.K Norwida, T. Ko??ciuszki, ??wierkowej i Wi??niowej.

czytaj ...

Informacja o harmonogramach odbioru odpad??w na rok 2012

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje, i?? obowi?zuj? nowe harmonogramy na odbi??r odpad??w komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mo??ki, na rok 2012. Prosimy o zapoznanie si? z terminami obs??ugi przez nasz Zak??ad, Pa??stwa ulic i miejscowo??ci.

czytaj ...

Informacja o podwy??kach op??at za wyw??z odpad??w

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? z dniem 1 stycznia 2012 roku wzrastaj? op??aty z tytu??u wywozu odpad??w komunalnych zmieszanych, z pojemnik??w SM-110 oraz MGB-120 o 1,50 z?? [ netto ].

czytaj ...

Informacja o zmianie pracy sk??adowiska odpad??w

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje, i?? w zwi?zku ze zmian? organizacji pracy sk??adowiska odpad??w komunalnych we wsi ??wierzbienie, od dnia 1 stycznia 2012 roku nie b?d? przyjmowane na sk??adowisko, odpady komunalne zmieszane, przywo??one w??asnym transportem.

czytaj ...

KONTROLE POSESJI

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach  informuje, i?? pocz?wszy od miesi?ca listopada 2011 roku rozpoczyna sukcesywn? kontrol? posesji pod wzgl?dem nielegalnych przy???czy i bezumownego korzystania z sieci wodoci?gowej i kanalizacyjnej,

czytaj ...

Przekazywanie stanu wodomierza

miniaturka Stan wodomierza mo??na przekaza?:

?? telefonicznie nr 85 716 27 64;

czytaj ...

... Dzisiaj jest poniedziałek,
19 października 2020 r.
293 dzień roku  • Brak aktualnych ofert