zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Informacja dotycz?ca odbioru odpad??w komunalnych

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? z dniem 1 lipca 2011 roku nast?pi?? wzrost op??aty z tytu??u wywozu odpad??w komunalnych z pojemnik??w SM-110 oraz MGB-120 o 0,80 z?? [ netto ].

czytaj ...

Informacja dotycz?ca kontroli kana????w sanitarnych

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje, ??e podczas kontroli kana????w sanitarnych stwierdzono pod???czenia ??ciek??w opadowych z posesji do przykanalik??w [ przy???czy ] sanitarnych.

czytaj ...

Do wynaj?cia

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? posiada do wynaj?cia pomieszczenia biurowe o powierzchni 38,50 m?

czytaj ...

Informacja Urz?du Miejskiego w Mo??kach

miniaturka Mieszka??cy ulic obj?tych realizacj? inwestycji:
??Kompleksowe rozwi?zanie problemu gospodarki wodno ?? ??ciekowej Aglomeracji Mo??ki?

czytaj ...

Przy???cza wodoci?gowe i kanalizacyjne

miniaturka Informacja dotycz?ca warunk??w wykonania przy???czy wodoci?gowych i kanalizacyjnych przez Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach.

czytaj ...

Informacja o przerwach w dostawie wody

miniaturka Informujemy i?? w zwi?zku z realizacj? na terenie Miasta Mo??ki inwestycji pn. ??Kompleksowe rozwi?zanie problemu gospodarki wodno ?? ??ciekowej dla aglomeracji Mo??ki? w dniach 4 - 6 sierpnia 2010 roku mog? nast?pi? okresowe przerwy w dostawie wody oraz w pogorszeniu jej parametr??w.

czytaj ...

Selektywna zbi??rka odpad??w

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? zgodnie z obowi?zuj?cymi harmonogramami w dniach 3 ?? 4 sierpnia [ teren Miasta Mo??ki ], 11-16 sierpnia [ teren Gminy Mo??ki ] realizowana b?dzie zbi??rka odpad??w segregowanych.

czytaj ...

Informacja o przerwach w dostawie wody!!!

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? w zwi?zku z realizacj? na terenie Miasta i Gminy Mo??ki inwestycji pn. ??Kompleksowe rozwi?zanie problemu gospodarki wodno ?? ??ciekowej dla aglomeracji Mo??ki? oraz ??Budowa sieci wodoci?gowej ...

czytaj ...

... Dzisiaj jest poniedziałek,
19 października 2020 r.
293 dzień roku  • Brak aktualnych ofert