zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 lipca 2018 do 31 stycznia 2019 roku

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 1 lipca 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Informacja o przerwach w dostawie wody

miniaturka Informujemy, i?? w zwi?zku z wymian? sieci wodoci?gowej w Al. Niepodleg??o??ci w Mo??kach realizowanej przez ZGKiM Mo??ki sp. z o.o., w trakcie przebudowy ulicy w dniach: od 15 czerwca do 31 lipca 2018 roku w godzinach 7.00 ?? 17.00, mog? wyst?pi? okresowe przerwy w dostawie, spadki ci??nienia oraz pogorszenie parametr??w dostarczanej wody.

czytaj ...

Informacja o RODO

miniaturka W zwi?zku z wej??ciem w ??ycie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os??b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informujemy o zmianach w zakresie ochrony danych osobowych.

czytaj ...

Taryfy na okres 3 lat zatwierdzone.

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach sp. z o.o. informuje i?? Decyzj? nr BI.RET.070.482.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 roku Pa??stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdzi??o taryf? dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki na okres 3 lat.

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. ] w dniu: 31 marca 2018 roku [ sobota ]
czynny b?dzie w godzinach 8.00 ?? 14.00

czytaj ...

Uwaga ! Zmiana rozk??adu jazdy autobus??w szkolnych

miniaturka Informujemy i?? od dnia 26 lutego 2018 roku [poniedzia??ek] ulega zmianie rozk??ad przywoz??w i odwoz??w autobusami szkolnymi. Prosimy o zapoznanie si? z wprowadzonymi zmianami.

czytaj ...

Uwaga ! Zmiana rozk??adu jazdy autobus??w szkolnych

miniaturka Informujemy i?? od dnia 5 lutego 2018 roku ulega zmianie rozk??ad przywoz??w i odwoz??w autobusami szkolnymi. Zmiana dotyczy wy???cznie II kursu odwoz??w Kulesze i ??odzie.
Prosimy o zapoznanie si? ze zmianami w rozk??adzie jazdy.

czytaj ...

UWAGA! PRZERWY W DOSTAWACH WODY

miniaturka Informujemy, i?? w zwi?zku z przebudow? sieci wodoci?gowej w obr?bie ul. Bia??ostockiej w dniach: 19 ?? 21 grudnia 2017 roku, w godzinach 8.00 ?? 14.00 mog? wyst?pi? okresowe przerwy w dostawie wody, spadki ci??nienia oraz pogorszenie jako??ci.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert