zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

ZBI??RKA POPIO?U - lipiec 2017 roku.

miniaturka Informujemy i?? zgodnie z Regulaminem utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie Gminy Mo??ki w miesi?cu lipcu 2017 roku b?dzie prowadzona dodatkowa selektywna zbi??rka popio??u z palenisk domowych w terminie odbioru work??w z odpadami segregowanymi.

czytaj ...

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 roku

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 1 lipca 2017 roku do 30 czerwca 2018 roku ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. w organizacji b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki. W zwi?zku z niniejszym prosimy o szczeg????owe zapoznanie si? z nowymi harmonogramami odbioru odpad??w zmieszanych, segregowanych, popio??u oraz bio obowi?zuj?cymi na terenie Miasta i Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Segregacja odpad??w

miniaturka W zwi?zku z coraz cz?stszymi przypadkami umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane, odpad??w kt??re zgodnie z § 3 ust. 2, 3 i 5 oraz § 22 Regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie Gminy Mo??ki [ Uchwa??a nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Mo??kach z dn. 13.05.2016 roku ] podlegaj? obowi?zkowej segregacji .

czytaj ...

Informacja o przegl?dzie sieci wodoci?gowej

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 20.04.2017 roku do 20.05.2017 roku przeprowadzany b?dzie okresowy przegl?d sieci wodoci?gowej na terenie Miasta i Gminy Mo??ki. W zwi?zku z tym mog? wyst?pi? chwilowe przerwy w dostawie wody ponadto mo??e wyst?pi? sytuacja chwilowego dostarczenia wody o pogorszonych parametrach.

czytaj ...

Sprzeda?? pojemnik??w 120 litr??w

miniaturka Informujemy i?? posiadamy w sprzeda??y pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemno??ci 120 litr??w [ MGB-120 ] w cenie 95,00 z?? za sztuk?. Informacje Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych [ PSZOK ], ul. Kolejowa 21.

czytaj ...

ZAKAZ HANDLU PTAKAMI

miniaturka Informujemy, i?? zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarz?dzenia ??rodk??w zwi?zanych z wyst?pieniem wysoce zjadliwej grypy ptak??w wywo??anej wirusem grypy A podtypu H5 i H7 zakazuje si?:
- organizowania targ??w, wystaw, pokaz??w lub konkurs??w z udzia??em ??ywych kur, kaczek, g?si, indyk??w, przepi??rek, perlic, strusi, oraz innych bezgrzebieniowc??w, go???bi, ba??ant??w, kuropatw,
- przechowywania i prezentacji w celu sprzeda??y, oferowania do sprzeda??y, sprzeda??y, dostarczania oraz ka??dego innego sposobu zbycia ptak??w o kt??rych mowa wy??ej na targowiskach.

czytaj ...

ZMIANA terminu odbioru popio??u !!!

miniaturka W zwi?zku ze zwi?kszon? ilo??ci? popio??u informujemy, i?? zmianie ulega termin odbioru work??w z popio??em w miesi?cu lutym i marcu 2017 roku z nieruchomo??ci zamieszka??ych z terenu Miasta Mo??ki.

czytaj ...

Informacja o przekszta??ceniu Zak??adu w sp????k? z ograniczon? odpowiedzialno??ci?

miniaturka Uprzejmie informujemy i?? z dniem 1 stycznia 2017 roku nast?pi??a zmiana dotychczasowej formy Zak??adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach z samorz?dowego zak??adu bud??etowego w sp????k? prawa handlowego pn.: Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach sp. z o.o. w organizacji

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert