zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? na terenie Zak??adu przy ul. Kolejowej 21 funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych gdzie mieszka??cy Miasta i Gminy Mo??ki mog? bezp??atnie przekaza? selektywnie zebrane odpady komunalne.

czytaj ...

SZANOWNY MIESZKA??CU GMINY MO??KI!!!

miniaturka W zwi?zku z wej??ciem w ??ycie z dniem 1 lipca 2013r. ustawy o utrzymaniu czysto??ci i porz?dku w gminach przypominamy, ??e ka??dy w??a??ciciel nieruchomo??ci ma obowi?zek wyposa??y? swoj? nieruchomo??? w odpowiedni pojemnik na odpady komunalne.
W zwi?zku z powy??szym poni??ej przedstawiamy WZ??R POJEMNIKA odpowiadaj?cy normom, dostosowany do odbioru przez system za??adowczo ?? wy??adowczy samochodu odbieraj?cego odpady.

czytaj ...

WA??NA INFORMACJA

miniaturka OP?AT? ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI MO??NA UISZCZA? W KASIE
URZ?DU MIEJSKIEGO W MO??KACH
PRZY UL. S?OWACKIEGO 5A (II pi?tro),
W BANKU LUB PRZELEWEM NA KONTO

06 8085 0005 0007 2964 2000 0250

DO DNIA 15 LIPCA 2013R.

czytaj ...

Harmonogramy odbioru odpad??w
od dnia 1 lipca 2013 roku

miniaturka Informujemy, i?? od dnia 1 lipca 2013 roku obowi?zuj? zmienione harmonogramy na odbi??r odpad??w komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta Mo??ki. Prosimy o dok??adne zapoznanie si? z nowymi dniami i terminami odbioru odpad??w z Pa??stwa ulic oraz przylegaj?cych miejscowo??ci.

czytaj ...

Pozb?d?? si? legalnie niepotrzebnych elektro??mieci !

miniaturka Informujemy i?? na terenie Zak??adu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach przy ul. Kolejowej 21 funkcjonuje od roku 2010
Punkt zbi??rki zu??ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego. W niniejszym punkcie mieszka??cy Miasta i Gminy Mo??ki mog? bezp??atnie odda? kompletny sprz?t elektryczny [lod??wki, pralki, kuchenki itp.] oraz sprz?t elektroniczny [komputery, monitory, drukarki, telewizory itp.].

czytaj ...

Informacja o zmianie taryf

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach zawiadamia i?? z dniem 1 stycznia 2013 roku, wchodzi w ??ycie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w na terenie Miasta i Gminy Mo??ki, zatwierdzona Uchwa??? nr XXIV/206/12 Rady Miejskiej w Mo??kach z dnia 30 pa??dziernika 2012 roku.

czytaj ...

Informacja o harmonogramach odbioru odpad??w na rok 2013

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje, i?? od dnia 1 stycznia 2013 roku obowi?zywa? b?d? nowe harmonogramy na odbi??r odpad??w komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Mo??ki. Prosimy o zapoznanie si? z terminami obs??ugi przez nasz Zak??ad

czytaj ...

Przypomnienie o obowi?zku pod???czania posesji.

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach przypomina mieszka??com ulic: Dolnej, H. Ko?????taja, Kolejowej, Konarskiego, Czes??awa Mi??osza, A.F. Modrzewskiego, B. Prusa, J. S??owackiego, St. Staszica, Ks. Jana Twardowskiego, St. Wyspia??skiego, Zdrojowej, E??ckiej, ??w. Kazimierza, Kili??skiego, Ojca Maksymiliana Kolbe, Ko??cielnej, Kwiatowej, Ogrodowej, Rataja, Skarbowej, Szkolnej, Wiejskiej, Witosa, Kar. Stefana Wyszy??skiego, Bia??ostockiej, Batalion??w Ch??opskich, Dworcowej, Marii Konopnickiej, Magazynowej, Mickiewicza, Al. Niepodleg??o??ci, Wojska Polskiego, Szlacheckiej, Wyzwolenia, Zielonej ?? obj?tych zrealizowan? inwestycj? pn. ??Kompleksowe rozwi?zanie problemu gospodarki wodno ?? ??ciekowej Aglomeracji Mo??ki? o obowi?zku pod???czania si? do wykonanej miejskiej sieci kanalizacyjnej.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert