zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Uwaga ! Zmiana rozk??adu jazdy autobus??w szkolnych

miniaturka Informujemy i?? w zwi?zku ze skr??ceniem zaj?? lekcyjnych spowodowanych upa??ami od dnia 12 czerwca do dnia 14 czerwca 2019 roku ulega zmianie rozk??ad odwoz??w autobusami szkolnymi. Prosimy o zapoznanie si? ze zmianami w rozk??adzie jazdy.

czytaj ...

Zmiana wielko??ci cen i stawek op??at

miniaturka Informujemy i?? zgodnie z decyzj? Dyrektora Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Bia??ymstoku, Pa??stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr BI.RET.070.482.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 roku zatwierdzaj?c? taryf? dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki na okres 3 lat, od dnia 18 maja 2019 roku zmianie ulegaj? wielko??ci cen i stawek op??at za zaopatrzenie w wod? i odprowadzanie ??ciek??w.

czytaj ...

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. ] w dniu:

20 kwietnia 2019 roku [ Wielka Sobota ]
czynny b?dzie w godzinach 8.00 ?? 14.00

1 maja 2019 roku [ ??roda ]
czynny b?dzie w godzinach 8.00 ?? 16.00

czytaj ...

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 lutego 2019 do 31 grudnia 2019 roku

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku ZGKiM Mo??ki sp. z o.o. b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki. W zwi?zku z niniejszym prosimy o szczeg????owe zapoznanie si? z nowymi harmonogramami odbioru odpad??w zmieszanych, segregowanych, popio??u oraz bio ?? odpad??w kuchennych, obowi?zuj?cymi na terenie Miasta i Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Dbajmy o bezpiecze??stwo w??asnych dokument??w

miniaturka Wychodz?c naprzeciw aktualnym wymaganiom prawym w zakresie bezpiecze??stwa dokument??w zawieraj?cych dane osobowe, dane firmowe itp. oraz ograniczenia mo??liwo??ci pozbywania si? dokument??w w spos??b nie zapewniaj?cy odpowiedniego bezpiecze??stwa danych a tak??e dbaj?c o ??rodowisko naturalne dzi?ki mo??liwo??ci powt??rnego wykorzystania cennego surowca Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach sp. z o.o. rozszerzy?? dzia??alno??? o profesjonalne niszczenie dokument??w.

czytaj ...

Informacja o pracy w dniu 24 grudnia [ poniedzia??ek ]

miniaturka Informujemy i?? w dniu 24 grudnia ?? wigilia:
- kasa Sp????ki b?dzie czynna w godzinach 7.00 ?? 12.00
- biuro Sp????ki b?dzie czynne w godzinach 7.00 ?? 13.00

czytaj ...

Informacja o odbiorze odpad??w

miniaturka Informujemy, i?? w dniu 12 listopada 2018 roku [ poniedzia??ek ] odbi??r odpad??w realizowany b?dzie zgodnie z obowi?zuj?cymi harmonogramami.

czytaj ...

Informacja o przerwach w dostawie wody

miniaturka Informujemy, i?? w zwi?zku ze zwi?kszonym poborem wody oraz trwaj?cymi pracami remontowymi sieci wodoci?gowej w Al. Niepodleg??o??ci w Mo??kach realizowanej przez ZGKiM Mo??ki sp. z o.o., w trakcie przebudowy ulicy w dniach: od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018 roku

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert