zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Informacja o pracy Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? Punkt Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych mieszcz?cy si? przy ul. Kolejowej 21 [ baza ZGKiM Mo??ki ] czynny b?dzie w dniach:
24 grudnia 2015 roku w godzinach 7.00 ?? 12.00
31 grudnia 2015 roku w godzinach 7.00 ?? 12.00
2 stycznia 2016 roku punkt nieczynny

czytaj ...

Informacja o przerwach w dostawie wody

miniaturka Informujemy i?? w zwi?zku z remontem ul. Wyszy??skiego, Witosa oraz Wiejskiej
w dniach 21 ?? 25 wrze??nia 2015 roku w godzinach 8.00 ?? 14.00
na terenie Osiedla ??Zach??d? nast?pi? przerwy w dostawie wody oraz mo??liwe okresowe pogorszenie jej parametr??w.

czytaj ...

SELEKTYWNA ZBI??RKA POPIO?U

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? w okresie od 1 wrze??nia 2015 roku do 30 kwietnia 2016 roku w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie wielolokalowej b?dzie prowadzona selektywna zbi??rka popio??u z palenisk domowych.

czytaj ...

UWAGA !!!! NOWE: Harmonogramy odbioru odpad??w na okres od 1 lipca 2015 do 30 czerwca 2016 roku

miniaturka Informujemy i?? w okresie od 1 lipca 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach b?dzie kontynuowa? realizacj? us??ugi odbioru i transportu odpad??w komunalnych na rzecz Gminy Mo??ki.

czytaj ...

Kanalizacja to nie ??mietnik

miniaturka Moniecka sie? kanalizacji sanitarnej coraz cz???ciej traktowana jest przez mieszka??c??w jako miejsce pozbycia si? r????nego rodzaju odpad??w. Trafiaj? do niej resztki ??ywno??ci, artyku??y higieniczne [patyczki do uszu, pieluchy, r?czniki papierowe, chusteczki nawil??aj?ce, waciki itp.], leki, puszki, torebki foliowe, butelki, baterie, oleje, farby, rozpuszczalniki, t??uszcze. Najcz?stszymi awariami spowodowanymi przez traktowanie kanalizacji jako ????mietnika? s? zatory sieci kanalizacyjnej.

czytaj ...

Budowa przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki

miniaturka Informacja dla W??a??cicieli nieruchomo??ci
W zwi?zku z prowadzonym przez Urz?d Miejski w Mo??kach uzupe??nieniem Ewidencji Zbiornik??w Bezodp??ywowych oraz Przydomowych Oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki, informujemy i?? zg??oszenie do w/w ewidencji budowanych aktualnie przydomowych oczyszczalni ??ciek??w w ramach projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki? zostanie zrealizowane przez Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach bezpo??rednio po zako??czeniu realizacji inwestycji.

czytaj ...

Informacja dla mieszka??c??w ul. Gen. W??. Andersa i ul. Rumiankowej

miniaturka Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? odbi??r odpad??w komunalnych i zmieszanych i segregowanych z ul. Gen. W??. Andersa i ul. Rumiankowej b?dzie realizowany w dniach...

czytaj ...

Budowa przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki

miniaturka Informacja dla W??a??cicieli nieruchomo??ci
Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach informuje i?? budow? przydomowych oczyszczalni ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki realizowa? b?dzie Przedsi?biorstwo Budownictwa Wodnego ??Hydros?, ul. D?browskiego 28, 15 -950 Bia??ystok. W ramach projektu zostan? zamontowane oczyszczalnie przydomowe: Aquapur SBR firmy JFC.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert