zółto czarny w kolorze czarno żółty mała czcionka standardowa czcionka większa czcionka

Aktualności

<< :: 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: 5 :: 6 :: 7 :: 8 :: 9 :: 10 :: 11 :: 12 :: 13 :: 14 :: 15 :: 16 :: >>

Wznowienie przewozw autobusowych

miniaturka Informujemy i?? Zak??ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mo??kach sp. z o.o. wznawia kursowanie autobus??w na terenie Gminy Mo??ki. Autobusy kursowa? b?d? od dnia 2 wrze??nia na 9 liniach. W dniu 1 wrze??nia ?? pocz?tek roku szkolnego przewozy realizowane b?d? wy???cznie na 4 liniach. Prosimy o zapoznanie si? z rozk??adami jazdy dost?pnymi na stronie Sp????ki.

czytaj ...

UWAGA !!!! ZMIANA: Harmonogramu odbioru odpad??w zmieszanych na terenie GMINY Mo??ki

miniaturka Informujemy i?? od dnia 1 sierpnia 2020 roku ulega zmianie Harmonogram odbioru odpad??w zmieszanych na terenie Gminy Mo??ki. Prosimy o zapoznanie si? ze zmian? harmonogramu. Pozosta??e harmonogramy odbioru odpad??w na terenie miasta i gminy Mo??ki pozostaj? bez zmian.
W przypadku pyta?? prosimy o kontakt:
Wydzia?? Oczyszczania i Zieleni ?? tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63; e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl

czytaj ...

E-faktura, przekazywanie stanu wodomierza

miniaturka Informujemy i?? zosta??a uruchomiona mo??liwo??? przesy??ania faktur za us??ugi realizowane przez Sp????k? drog? elektroniczn?. Celem skorzystania z elektronicznej formy otrzymywania faktur nale??y wype??ni? O??wiadczenie o akceptacji faktur przesy??anych drog? elektroniczn? dost?pne na stronie Sp????ki w zak??adce e-faktury i dostarczy? do siedziby Sp????ki, ul. Kolejowa 21: osobi??cie,

czytaj ...

OG?OSZENIE

miniaturka Informujemy i?? zgodnie z decyzj? Dyrektora Regionalnego Zarz?du Gospodarki Wodnej w Bia??ymstoku, Pa??stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr BI.RET.070.482.2018.TR z dnia 24 kwietnia 2018 roku zatwierdzaj?c? taryf? dla zbiorowego zaopatrzenia w wod? i zbiorowego odprowadzania ??ciek??w na terenie Gminy Mo??ki na okres 3 lat, od dnia 18 maja 2020 roku zmianie ulegaj? wielko??ci cen i stawek op??at za odprowadzanie ??ciek??w. Stawki op??at za zaopatrzenie w wod? pozostaj? bez zmian.

czytaj ...

INFORMACJA o otwarciu Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka Informujemy i?? od dnia 12 maja 2020 roku [ wtorek ] wznawiamy funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych [ PSZOK ] przy ul. Kolejowej 21 w Mo??kach.

czytaj ...

INFORMACJA o zawieszeniu funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych

miniaturka W zwi?zku z okresowym wstrzymaniem przez Zak??ad Zagospodarowania Odpad??w w Koszar??wce, nale???cy do BIOM sp. z o.o. odbioru odpad??w przekazywanych do PSZOK-u, informujemy i?? od dnia 30 kwietnia 2020 roku [ czwartek ] do odwo??ania zostaje wstrzymane funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbi??rki Odpad??w Komunalnych.
Za utrudnienia z tym zwi?zane przepraszamy.

czytaj ...

INFORMACJA o otwarciu Targowiska Miejskiego w Mo??kach

miniaturka Od dnia 22 kwietnia [ ??roda ] wznawiamy funkcjonowanie Targowiska Miejskiego w Mo??kach przy ul. Kolejowej. Handel odbywa? si? b?dzie przy ograniczeniach wynikaj?cych z obostrze?? dotycz?cych panuj?cej epidemii w tym:

czytaj ...

INFORMACJA o odbiorze odpad??w

miniaturka W zwi?zku z sytuacj? rozprzestrzeniania si? koronawirusa, maj?c na uwadze wzgl?dy bezpiecze??stwa zdrowotnego i epidemiologicznego pracownik??w Sp????ki odbieraj?cych odpady prosimy o zapoznanie si? informacj? dotycz?c? odbioru odpad??w z terenu miasta i gminy Mo??ki.

czytaj ...

... Dzisiaj jest sobota,
24 października 2020 r.
298 dzień roku  • Brak aktualnych ofert